Perfil del contractant

Aprovació provisional de les ordenances fiscals 2021:

números 7 i 10

Publicació al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB)

Ordenança fiscal número 7 (Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de les empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general)

Ordenança fiscal número 10 (Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus)

Decret Presidència 30/2019 de Delegat de protecció de dades

Contractació del servei d'agents cívics de l'EMD de Bellaterra

Plec de clàusules administravies que han de regir el procediemnt per a la contractació administrativa de la concessió del bar del Centre Cívic del Turó de Sant Pau

Procés de selecció de dues places d'agents cívics

Procés de selecció d'una plaça per a l'elaboració del pla de mobilitat de Bellaterra

Acord per aprovar la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra per revisar les bases que regulen la prestació de serveis, funcionament i finançament de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra

Aprovació inicial pressupost, bases d'execució i plantilla de personal EMD exercici 2018

Modificació del pressupost 1/2017 de l'EMD de Bellaterra

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització d'espais públics

L’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la utilització de material de l'EMD de Bellaterra

Informe tècnic licitació servei d’administració i comunicació de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra

Acord de l’adjudicació del contracte de serveis pel manteniment de terrenys de titularitat pública (vials, equipaments, zones verdes i camins públics) així com la logística dels actes públics de l’EMD Bellaterra

Aprovació inicial del Reglament Orgànic de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra

Ple de clàusules administratives i tècniques del contracte de serveis de la brigada obres i pel manteniment de terrenys de titularitat pública així com la logística dels actes públics de l'EMD Bellaterra

Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la conractació del servei d'administració i comunicació de l'EMD de Bellaterra