Urbanisme

Normativa d'urbanisme


Planejament urbanístic

L'any 1976 es va aprovar el Pla General Metropolità (PGM), que regula la planificació urbanística de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de la qual en forma part el municipi de Cerdanyola del Vallès.

El Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques va aprovar el Reglament de la Llei d'Urbanisme. En aplicació de l'article 17 d'aquest reglament es pot consultar el planejament urbanístic i gestió urbanística vigents, consistents en el recull del planejament general i del derivat aprovat en el seu desenvolupament, amb data d'actualització 1 de maig de 2009.

A més, el Registre de planejament urbanístic de Catalunya garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la seva consulta, tant de forma presencial com telemàtica.

En aplicació de l'article 23 de l'esmentat Reglament i de l'article 10 del Decret Llei de mesures urgents en matèria urbanística, podeu consultar a la relació d'Expedients en tràmit la documentació relativa al planejament urbanístic i gestió urbanística de Cerdanyola del Vallès en fase d'informació pública.

Podeu obtenir més informació al Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Darrera actualització: 19.07.2021 | 08:10
Darrera actualització: 19.07.2021 | 08:10