Què és l’EMD de Bellaterra?

Bellaterra és un poble de quasi 3.000 habitants situat al sud-est del Vallès Occidental que limita amb Sant Cugat, Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra compta amb edificis singulars com la parròquia de la Santa Creu (ubicada a l’avinguda Joan Fàbregas), l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat i l’Hostal Sant Pancraç (situats a la plaça del Pi), que estan catalogats a l’igual que la Font del Parc de la Bonaigua. En ple segle XXI, el nostre poble és un dels millors exemples de ciutat-jardí noucentista que encara es conserven a Catalunya.

Per les seves característiques històriques, urbanístiques i culturals, Bellaterra ha esdevingut un nucli aïllat de població amb una identitat pròpia que després de diverses peticions d’autogestió, va aconseguir, el juliol 2010, el seu reconeixement administratiu com a Entitat Municipal Descentralitzada, depenent de l’Ajuntament de Cerdanyola.

Què és una EMD


Una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) és un tipus d'entitat d'àmbit territorial inferior al municipi (EATIM), és a dir, un govern local per sota d'un municipi, una autonomia a l'interior d'un municipi.

La Constitució de 1978 reconeix el principi d'autonomia local i el de descentralització. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) declara, a l'article primer, que totes les entitats locals gestionaran amb autonomia els seus interessos propis i a l'article 3.2 confirma que gaudeixen, també, de la condició d'entitats locals aquelles entitats d'àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes de conformitat amb l'article 45 d'aquesta llei.

Per a més informació. podeu accedir al web de l'Agrupació d'EMDs de Catalunya

Darrera actualització: 13.07.2021 | 12:29
Darrera actualització: 13.07.2021 | 12:29