Ordenança pilones del camí antic

El Ple de la Junta de Veïns i Veïnes de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, en sessió ordinària celebrada en data 16 de desembre de 2011, van adoptar l’acord d’aprovar l'ordenació i regulació del transit de vehicles per la connexió del Camí Antic amb Sant Cugat amb pilones i la imposició de la taxa per l’expedició de la targeta d’activació i aprovació provisional de la seva ordenació segons la corresponent ordenança, disposant la seva exposició publica i anunci al Butlletí Oficial de la Província, amb l’advertiment d’aprovació definitiva en el cas que no es presentessin reclamacions.

Podeu consultar la resta de l'ordenança, aprovada el 8 de febrer de 2019 i publicada al BOBP a 15 de febrer de 2019, al document adjunt.

Darrera actualització: 18.03.2021 | 19:06