L'EMD més a prop

Reunions amb el president i els vocals


Si voleu concertar una reunió amb el president o els vocals del govern de l'EMD, només cal trucar al 93 518 18 30.

L'horari d'atenció al públic és, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Els vocals de l'EMD


GRUP DE BELLATERRA ENDAVANT

 • Josep Maria Riba Farrés (presidència EMD)
 • Maria Jesús Cornellana Puigarnau 
 • Jordi Macarulla Bombardó
 • Norman Portell Garcia
 • Gemma Moliner Sànchez
 • Lorena de la Peña Rodríguez

GRUP DE GENT PER BELLATERRA

 • Guillem Nadal Vicente
 • Carles Triginer Borrell

GRUP D'ESQUERRA REPUBLICANA

 • Laura Batalla Aymamí

Retribucions actuals dels membres de l'EMD


 • Josep Maria Riba: 34.848,05 € bruts anuals
 • Maria Jesús Cornellana, Jordi Macarulla, Norman Portell, Gemma Moliner, Lorena de la Peña, Guillem Nadal, Carles Triginer i Laura Batalla perceben la retribució de 90€ per assistència efectiva als plens.
 • Maria Jesús Cornellana, Jordi Macarulla, Norman Portell, Gemma Moliner i Lorena de la Peña perceben la retribució de 80€ per assistència efectiva a juntes d'assessorament de presidència

Ple de l'EMD


El Ple és la màxima representació política dels ciutadans de l'EMD de Bellaterra. El ple està constituït per 8 vocals i el president, que van ser escollits democràticament en les últimes eleccions municipals pels habitants de Bellaterra.

Actualment el ple està format per vocals de diferents formacions polítiques agrupades en els corresponents grups municipals. Les funcions de cada grup són representar la seva formació en qüestions d'ordre i funcionament del ple, així com expressar la posició del grup en els assumptes sotmesos al ple.

Els plens ordinaris de l'EMD de Bellaterra se celebren el tercer dilluns dels mesos de gener, abril, juliol i octubre, a les 19:30 a l'edifici de l'EMD.

Junta de Portaveus


La Junta de Portaveus està formada per la presidència i els portaveus de tots els grups representats a l'EMD. El president podrà convidar a la Junta de Portaveus a tots els vocals de l'EMD. Els grups podran sol·licitar a la presidència la presència d'un membre no convidat.

La Junta de Portaveus és un òrgan complementari de l'EMD que té per funció la consulta i informació dels assumptes que hagin de ser sotmesos a aprovació pel ple de la junta de veïns, així com el seguiment de la gestió del president i dels vocals encarregats de les diferents àrees de govern.

A la Junta de Portaveus se li consulten tots els assumptes que corresponguin al Ple de la Junta de Veïns, excepte les mocions de la presidència i els assumptes que el propi ple declari la urgència.

L'objectiu de la Junta de Portaveus és propiciar l'apropament i afavorir la síntesi de les postures dels diversos grups, sent les seves atribucions de caràcter no resolutori i circumscrites al tractament de temes, a nivell d'intercanvi d'informació i punts de vista.

La Junta de Portaveus es reuneix dos dies hàbils abans de la data fixada per a la realització del ple ordinari, a comptar des de l'endemà de la convocatòria

Audiències públiques prèvies al ple


Amb l'objectiu de donar veu als habitants de Bellaterra i que puguin exposar els seus suggeriments, observacions, preguntes i queixes sobre qualsevol tema d'interès ciutadà es convoquen audiències públiques que se celebren després del plens ordinaris.

Les audiències consten d'un torn de preguntes i suggeriments per part del públic. Tot seguit, el president o els vocals responsables dels temes exposats donen les explicacions oportunes.

Comissió Especial de Comptes


La Comissió Especial de Comptes està integrada per membres de tots els grups polítics amb representació a l'EMD i el vot és ponderat proporcional a la seva representativitat a la Junta de Veïns.

La presidència de la Comissió correspondrà al president o a la persona a qui delegui.

Les funcions de la Comissió seran les que se li atorguen en l'article 58 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb l'article 212 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

Reglament orgànic de l'EMD Bellaterra


Reglament Orgànic de l'EMD Bellaterra aprovat en la Junta de Veïns celebrada el 12 de juliol de 2018.

Darrera actualització: 5.03.2024 | 09:43
Darrera actualització: 5.03.2024 | 09:43