Finances

Contractacions

L'EMD de Bellaterra fa contractacions a les entitats del poble que organitzen activitats coincidint amb la Calvada de Reis i la Festa Major.

Gestió econòmica

Endeutament: L'EMD no té cap endeutament

Evolució del període mitjà de pagament a proveïdors: els pagaments de factures s'ajusten als criteris fixats per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Pressupost

Resum del pressupost: Aquest és el pressupost resumit de l'EMD

Pressupost detallat: Pressupost de l'EMD desglossat per capítols

Execució pressupostària trimestral

Liquidació del pressupost: 

Compte general

Tramitació de pressupostos, plantilles i relació de llocs de treball

Tramitació de la informació econòmica-financera amb la Sindicatura de Comptes

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

Cost de les campanyes institucionals

Auditories

Darrera actualització: 19.07.2021 | 08:09
Darrera actualització: 19.07.2021 | 08:09