Urbanisme

Urbanisme

Normativa d'urbanisme

 

Planejament urbanístic:

L'any 1976 es va aprovar el Pla General Metropolità (PGM), que regula la planificació urbanística de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de la qual en forma part el municipi de Cerdanyola del Vallès.

 

El Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques va aprovar el Reglament de la Llei d'Urbanisme. En aplicació de l'article 17 d'aques reglament es pot consultar el planejament urbanístic i gestió urbanística vigents, consistents en el recull del planejament general i del derivat aprovat en el seu desenvolupament, amb data d'actualització 1 de maig de 2009.

 

A més, el Registre de planejament urbanístic de Catalunya garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la seva consulta, tant de forma presencial com telemàtica.

 

En aplicació de l'article 23 de l'esmentat Reglament i de l'article 10 del Decret Llei de mesures urgents en matèria urbanística, podeu consultar a la relació d'Expedients en tràmit la documentació relativa al planejament urbanístic i gestió urbanística de Cerdanyola del Vallès en fase d'informació pública.

 

Podeu obtenir més informació en aquest enllaç

EMD Bellaterra  Plaça Maragall 4, 08193 Bellaterra   Telèfon: 93 518 18 30   Correu-e: info@emdbellaterra.cat

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, i dijous de 16 a 18 hores