Finances

Contractacions

L'EMD de Bellaterra fa contractacions a les entitats del poble que organitzen activitats coincidint amb la Calvada de Reis i la Festa Major.

Gestió econòmica

Endeutament: L'EMD no té cap endeutament

 

Evolució del període mitjà de pagament a proveïdors: Els pagaments de factures s'ajusten als criteris fixats per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Pressupost

Resum del pressupost: Aquest és el pressupost resumit de l'EMD.

Pressupost 2019 (format PDF) Pressupost 2018 (format PDF) Pressupost 2017 (format PDF) Pressupost 2016 (format PDF)

 

Pressupost detallat: Pressupost de l'EMD desglossat per capítols.

Pressupost detallat 2019 (format PDF) Pressupost detallat 2018 (format PDF) Pressupost detallat 2017 (format PDF) Pressupost detallat 2016 (format PDF)

 

Execució pressupostària trimestral

 

Liquidació del pressupost: 2015 (format PDF)  2016 (format PDF)   2017 (format PDF)    2018 (format PDF)

 

Compte general

 

Tramitació de pressupostos, plantilles i relació de llocs de treball

 

Tramitació de la informació econòmica-financera amb la Sindicatura de Comptes

 

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

 

Cost de les campanyes institucionals

Auditories

EMD Bellaterra  Plaça Maragall 4, 08193 Bellaterra   Telèfon: 93 518 18 30   Correu-e: info@emdbellaterra.cat

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, i dijous de 16 a 18 hores