DECRET DE LA PRESIDÈNCIA núm.  39/2015

 

SOBRE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA ESPECÍFIC I SECTORIAL SOBRE LA CREACIÓ DEL MUNICIPI DE BELLATERRA

 

Com a president de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra,

HE RESOLT

 

PRIMER.- Aprovar el document elaborat per la Junta de Portaveus de l’EMD Bellaterra sobre les “Regles específiques del procés de participació ciutadana sobre la creació del Municipi de Bellaterra” que ha de servir de guia en el desenvolupament del procés.

 

SEGON.- Aprovar la convocatòria del procés de participació ciutadana sobre la creació del Municipi de Bellaterra, i convocar-ho, els elements bàsics del qual són els següents:

I.- Persones legitimades per participar:

  • D’acord amb la convocatòria, poden participar en aquest procés de participació ciutadana les persones més grans de 16 anys empadronats en l’àmbit territorial de l’EMD Bellaterra

  • Únicament estan legitimats a participar els inscrits en el padró municipal d’habitants, en l’àmbit de l’EMD de Bellaterra, el dia 10 de setembre de 2015.

  • El requisit de l’edat mínima per poder participar s’ha de complir el dia 10 de setembre de 2015.

  • El requisit de la inscripció en el padró municipal corresponent s’ha de complir el dia 10 de setembre de 2015.

II.- Objectiu: garantir el debat i la deliberació entre la ciutadania i les institucions públiques per recollir l’opinió dels ciutadans respecte la creació del Municipi de Bellaterra.

 

III.- Període i modalitat de participació: es realitzarà el procés de participació ciutadana durant les jornades del 10, 11, 14 i 15 de Setembre de 2015, entre les 9:00 i les 21:00 hores.

 

IV.- La pregunta que es formularà a la ciutadania és la següent:

  • Vol que Bellaterra esdevingui Municipi?         Sí             No            Altres

 

TERCER.- Obrir un període de campanya informativa i de debat públic el qual s’iniciarà el 25 d’agost de 2015 i finalitzarà a les zero hores del dia 10 de setembre de 2015, en el marc del qual s’informarà a la ciutadania pels mitjans adients al seu abast sobre l’objecte i els elements bàsics del procés.

 

QUART.- Durant la campanya informativa, excepte els dies reservats per la Festa Major, els dies 3, 4, 5 i 6 de setembre, reservar el Centre Cívic Bellaterra, situat a la Plaça Maragall 4, 08193 Bellaterra, com a  local i espai públic perquè les organitzacions i associacions interessades en el procés puguin fer actes de campanya i/o debat públic en relació amb les alternatives plantejades i publicar-ho al taulell d’anuncis i a la web de l’EMD Bellaterra.

 

CINQUÈ.- Organitzar dos actes públics de campanya informativa oberts a tots els interessats, un el dia 7 de setembre reservat per els col·lectius partidaris del No o Altres propostes i un el dia 8 de setembre per els col·lectius partidaris del Sí o Altres propostes i fer-ne difusió institucional.

 

SISÈ.- Reservar els següents llocs i ubicacions a la via pública per a la col·locació de cartells, pancartes i banderoles informatives sobre el procés:

Pel que fa a les pancartes, banderoles i cartells: es podran situar lliurement a totes les vies públiques de l’àmbit de l’EMD Bellaterra. Excepte a la plaça Maragall a partir del dia 10, inici del procés participatiu, per la seva proximitat a la seu de l’EMD.

 

SETÈ.- Designar i nomenar a BEATRIZ RIPOL CARULLA, Secretaria de l’EMD Bellaterra, com a Presidenta i a les següents  persones com a membres de l’Òrgan de Control específic per al procés de participació ciutadana sobre la creació del Municipi de Bellaterra:

Sra. Aurora Corral Garcia DNI 46.768.893 A, Sr. Jose Antonio Jimenez Buendia DNI 39.010419 G, Sra. Marta Martorell Camps  DNI 46.648.470 P,  Sr. Joan Botella Corral DNI  37.254.259 D.

Suplents: Sr. Edgar Rovira Sebastià  DNI 47.730.219 K i el Sr. Carlos Badel Domingo  DNI 46.038.723 Z

 

VUITÈ.- Aprovar la convocatòria pública per tal de cobrir amb persones voluntàries els llocs de president i vocal de cada mesa de participació (un titular i un suplent) obrint a tal efecte un període des de la publicació d'aquesta convocatoria fins el dia 4 de setembre per a la presentació de sol·licituds al correu oficial de l’EMD Bellaterra info@bellaterra.diba.cat. La designació dels membres de la mesa es realitzarà en sorteig públic el dia 7 de setembre a les 12 hores a la seu de l’EMD Bellaterra.

 

NOVÈ.- Fixar dues meses, 1 i 2,  per el procés participatiu situades al Centre Cívic de Bellaterra i designar a les següents treballadores de l'EMD Bellaterra perquè actuin com a gestores de les meses 1 i 2. La gestora serà l'encarregada de donar suport a la constitució i al bon funcionament de les meses i de fer la transmissió dels resultats a l’Òrgan de Control:

  • Mesa 1. Titular:   Cristina Foix Amuser DNI 46.339.400 N

  • Mesa 2. Titular:   Sonia Sala Julià DNI 33.901.773 A

    Suplenta per ambdues meses, Beatriz Ripol Carulla (Secretària de l’EMD Bellaterra)

 

DESÈ.- Publicar aquest Decret al taulell d’anuncis de l’EMD Bellaterra i a la pàgina web municipal.

 

Ho mana i signa el Sr. President, a Bellaterra, a  5 d'agost de 2015.

 

El President                                                                                                     Davant meu:

Ramon Andreu Atik                                                                                           La Secretaria,

 

 

(Descarregar el decret en format pdf)

REGLES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA SOBRE LA CREACIÓ DEL MUNICIPI DE BELLATERRA

 

Article 1.- Període de campanya informativa i de debat públic.

1.- El període durant el qual té lloc la campanya informativa i el debat públic s’inicia el dimarts 25 d’agost de 2015 i finalitza a les zero hores del dia 10 de setembre de 2015.

2.- Durant aquest període l’EMD Bellaterra informa la ciutadania pels mitjans adients al seu abast sobre l’objecte i els elements bàsics del procés de participació ciutadana. Com a mínim, tenen el caràcter d’elements bàsics del procés: el col·lectiu de persones cridades a participar, l’objectiu del procés, les alternatives plantejades, el període de participació i les modalitats de participació.

3.- En aquest mateix període l’EMD Bellaterra ha de reservar locals i espais públics perquè les organitzacions i associacions interessades en el procés puguin fer-hi actes de campanya i/o debat públic en relació amb les alternatives plantejades en la proposta. La llista de locals i espais públics reservats es publiquen al taulell d’anuncis i aquesta publicació ha de contenir, com a mínim, el nom dels locals o espais, les adreces, els aforaments i la disponibilitat de dies i horaris.

L’EMD Bellaterra assigna, d’acord amb els principis de neutralitat, pluralitat i equitat, els locals i espais públics a les organitzacions interessades que ho sol·licitin.

4.- L’EMD Bellaterra podrà reservar llocs i ubicacions a la via pública per a la col·locació de cartells, pancartes i banderoles informatives sobre el procés o sobre els diferents posicionaments sobre la proposta per part de les organitzacions interessades en el procés.

 

Article 2.- Organitzacions interessades.

1.- Són considerades organitzacions interessades en aquest procés de participació ciutadana les organitzacions socials o professionals, entitats o associacions que tinguin un especial interès en l’objecte del procés.

2.- En qualsevol cas, tindran la condició d’organitzacions interessades les formacions polítiques.

 

Article 3.- Òrgan de control.

1.- Es crea un Òrgan de control específic per al procés de participació ciutadana sobre la creació del Municipi de Bellaterra, amb seu a la seu de l’EMD Bellaterra (Pl. Maragall, 4, 08193-Bellaterra).

2.- Aquest Òrgan de control té la composició següent:

a) La Secretaria de l’EMD Bellaterra, que actuarà de Presidenta.

b) Quatre persones més, que designarà el President de l’EMD entre juristes i politòlegs, actuant de Secretari/a d’aquest Òrgan el membre més jove d’entre els membres designats pel President.

3.- Les funcions de l’Òrgan de control són:

a) Declarar el resultat definitiu del procés participatiu.

b) Elaborar un informe valoratiu sobre les propostes rebudes com a altres aportacions en el procés de participació.

c) Resoldre els conflictes o dubtes d’interpretació de qualsevol qüestió relacionada amb el procés de participació ciutadana.

d) Resoldre les incidències que es produeixin durant el procés participatiu.

e) Emetre un informe global dels resultats.

4.- Les sessions ordinaries i extraordinàries de l’Òrgan de control seran retribuides per l’EMD Bellaterra a raó de 90 euros per sessió.

 

Article 4.- Meses de participació.

1.- L’EMD donarà publicitat de la ubicació de les meses que hi hagi en el seu àmbit territorial durant el període de participació.

2.- La ubicació de les meses serà a la seu de l’EMD Bellaterra (Pl. Maragall, 4, 08193-Bellaterra).

3.- Les meses de participació són els òrgans encarregats de recollir i gestionar les participacions de les jornades i de realitzar el recompte provisional de les participacions al final de les jornades.

4.- L’EMD Bellaterra constituirà les meses de participació de les jornades de participació amb dues persones  com a president i vocal designades per sorteig d’entre les persones empadronades a Bellaterra que s’hagin presentat voluntàries i un empleat públic de la corporació local. Aquest últim actua com a gestor, el qual, a més de realitzar les funcions de vocal, és l’encarregat de donar suport a la constitució i al bon funcionament de la mesa i de fer la transmissió dels resultats de la seva mesa de participació un cop finalitzat el recompte provisional.

Per tal de cobrir els llocs de president i vocal de cada mesa de participació, cal que l’EMD Bellaterra faci una convocatòria pública. A més dels membres titulars, cal preveure la selecció de membres suplents en nombre suficient per a cobrir possibles baixes.

 

Article 5.- Persones legitimades per participar.

1.- D’acord amb la convocatòria, poden participar en aquest procés de participació ciutadana les persones més grans de 16 anys empadronats a l’àmbit territorial de l’EMD Bellaterra.

2.- El requisit de l’edat mínima per poder participar s’ha de complir el dia 10 de setembre de 2015.

3.- El requisit de la inscripció en el padró municipal s’ha de complir el dia 10 de setembre de 2015.

4.- L’EMD Bellaterra elabora les llistes de persones cridades a participar d’acord amb les dades que constin en el padró municipal.

5.- Els mitjans vàlids per acreditar la identitat de les persones en el moment de participar són els següents:

a) Les persones que tenen la condició política de catalanes s’identifiquen amb el DNI, passaport o permís de conduir.

b) Les persones nacionals d’estats de la Unió Europea i d’altres estats que formin part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa (països signants de l’Acord) s’identifiquen amb el document d’identitat o passaport vigent acompanyat del Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea o la targeta d’identitat d’estranger.

c) Les persones nacionals de tercers estats s’identifiquen amb la targeta d’identitat d’estranger (TIE) vigent.

 

Article 6.- Modalitat de participació.

La modalitat de participació en aquest procés és la presencial ordinària, entenent-se com a tal també la votació de persones amb problemes de mobilitat.

En aquest últim cas, serà la Secretària de l’EMD Bellaterra la que es tralladarà a recollir la participació de la persona al seu domicili i la custodiarà fins a depositar-la a la corresponent mesa de participació. Aquesta modalitat requereix de la solicitud prèvia per escrit a l’EMD Bellaterra de la seva voluntad de participar tot i tenir problemes de mobilitat.

 

Article 7.- Participació.

1.- La participació ciutadana serà els dies 10, 11, 14 i 15 de Setembre de 2015, de 9:00 a 21:00 hores.

2.- Cada mesa de participació disposa, en tot moment, d’una urna.

3.- En les proximitats de cada mesa de participació ha d’haver paperetes suficients i un espai adequat per tal que les persones participants hi puguin marcar l’opció escollida en les condicions adequades de privacitat i comoditat.

4.- La participació es desenvolupa de la manera següent:

- La persona participant s’adreça a la mesa a la qual està adscrita i acredita la seva identitat.

- Els membres de la mesa comproven que consta a la llista de persones cridades a participar corresponent a la seva mesa, indiquen en aquesta llista que vota i escriuen el seu nom i cognoms a la llista numerada que hi ha d’haver a cada mesa.

- La persona participant diposita la papereta amb l’opció triada dins d’un sobre.

 

Article 8.- Recompte de les opcions de les jornades de participació.

1.- El recompte definitiu de les paperetes un cop finalitzades les jornades de participació el realitza la mesa de participació de la manera següent:

- Es compten les paperetes de cadascuna de les següents opcions de resposta: Sí, No, En blanc, Nuls, i Altres aportacions.

- Acte seguit, el president/a de la mesa estén l’acta de les sessions. L’acta ha de contenir les dades relatives al nombre de les persones cridades a participar, de les persones participants, dels vots obtinguts per cada opció (Sí, No, En blanc i Altres). Totes les paperetes s’adjunten a l’acta. L’acta també ha d’incloure, si escau, les observacions dels membres de la mesa.

- Totes les paperetes i les actes quedaran sota la custódia de l’EMD Bellaterra fins la finalització del procés participatiu.

- Un cop estesa l’acta, el president/a de la mesa de participació expedeix i lliura una còpia al gestor a efectes de la transmissió a l’Òrgan de Control.

- Els membres de la mesa distribueixen la documentació en dos sobres de la forma següent:

a) Sobre núm. 1: original de l’acta, llista de persones cridades a participar utilitzada en la votació, llista numerada de participants, i totes les paperetes.

b) Sobre núm. 2: còpia de l’acta.

- Els sobres, un cop tancats, han d’ésser signats pels membres de la mesa a la solapa i lliurats pel president o presidenta de la mesa al gestor municipal del lloc de participació, el qual lliura el sobre núm. 1 a l’Òrgan de Control i diposita el sobre núm. 2 a l’EMD Bellaterra, que l’haurà de conservar fins a després del recompte definitiu.

2.- El resultat definitiu el realitza l’Òrgan de Control, mitjançant la revisió de la documentació aportada per les meses, i emetrà el corresponent informe del resultats.

 

Article 9.- Pregunta.

Es proposa realitzar aquesta pregunta a la ciutadania de Bellaterra:

Vol que Bellaterra esdevingui Municipi?   Sí     No     Altres

 

Article 10.- Publicació de l’avaluació final.

Abans del termini de dos mesos de l’ultima jornada de participació es realitzarà l’aprovació de l’informe valoratiu i l’Òrgan de Control publicarà en els taulers d’anuncis de l’EMD Bellaterra el resultat global de l’avaluació final del procés de participació ciutadana que, en tot cas, ha d’incloure el resum dels resultats i de les conclusions de l’informe global valoratiu emès per l’Òrgan de Control.

 

Article 11.- Retiment de comptes.

El Ple de la Junta de Veïns de l’EMD Bellaterra realitzarà un pronunciament públic respecte a l’avaluació final i al posicionament de la creació del nou Municipi, tenint en compte que no és jurídicament vinculant.

 

 

(Descarregar les regles en format pdf)

Acord aprovat per unanimitat pel Ple de l’EMD Bellaterra

el 13 de juny de 2015

 

ACORD de creació de la Comissió Bellaterra Municipi

Atès que històricament Bellaterra ha mantingut una identitat pròpia molt important que varen provocar ja l'any 1974 l'intent de Entitat Local Menor i al 1992 l'intent de segregació.

 

Atès que l'EMD Bellaterra és la segona EMD més gran de Catalunya

 

Atès que l'EMD Bellaterra és, amb quasi 3.000 habitants , més gran que el 70% dels municipis de Catalunya

 

Atès que el desenvolupament territorial del municipi de Cerdanyola, amb la construcció de la autopista AP7 B-30 i la posterior creació de la Universitat Autònoma,  ha dificultat molt la cohesió social del municipi.

 

Atès que des de les diferents formacions polítiques de Bellaterra es recull la voluntat ciutadana de seguir avançant en el nostre autogovern per assumir totes les competències municipals convertint l'EMD Bellaterra en un Municipi més de Catalunya.  


Atès que actualment existeix la necessitat d'apropar la política als ciutadans i de potenciar els processos participatius per tal de millorar la qualitat democràtica de les nostres institucions.


Acordem:


PRIMER: Crear la Comissió Bellaterra Municipi dins del marc de l'EMD Bellaterra amb les següents finalitats: 


a) Treballar perquè Bellaterra esdevingui un Municipi de Catalunya.

b) Avaluar la necessitat de convocar una Consulta no refrendària al poble de Bellaterra sobre la seva voluntat de esdevenir Municipi.

c) En cas afirmatiu definir les característiques d'aquesta Consulta i promoure-la.

d) Posteriorment, treballar perquè es respecti el resultat expressat per la majoria.

 

SEGON: Aprovar el reglament de funcionament de la Comissió Bellaterra Municipi.

 

TERCER: Comunicar aquest acord a tots el veïns del poble de Bellaterra, a l'Ajuntament de Cerdanyola i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

EMD Bellaterra  Plaça Maragall 4, 08193 Bellaterra   Telèfon: 93 518 18 30   Correu-e: info@emdbellaterra.cat

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, i dijous de 16 a 18 hores