Exposició pública del compte general del 2020

Divendres, 30 de juliol de 2021 a les 10:00

Exposició pública aprovació compte general 2020

S’exposa al públic el Compte General de l’EMD Bellaterra, corresponent a l’exercici 2020, per un termini de quinze dies, a comptar des del dia següent al de la publicació0 d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, dins els quals, les persones interessades
podran presentar les reclamacions, reparaments o observacions que considerin pertinents. Al seu torn, estarà a disposició de les dites persones interessades a les oficines de l’EMD.

Darrera actualització: 30.07.2021 | 11:35