Aprovació incial mobilitat Ramon Fuster

Divendres, 30 de juliol de 2021 a les 10:00

Exposició pública del projecte

PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis, als efectes de que quedi exposat al públic, durant un termini de 30 dies perquè els interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents. Finalitzat el qual sense que es presenti cap al·legació, o si es presenten, es passarà per a la seva resolució definitiva de l’expedient a la Junta de Veïns.

Darrera actualització: 30.07.2021 | 11:36